خلاصه ای از استاندارد حسابداری جدید 43 که در حال پیش نویس است