آشنایی با تعاریف، مشخصات و الزامات مدیر عامل در قانون تجارت